Regulament de participare Concurs

„ Traieste experiente unice la inaltime!”

Art. 1 Organizatorii concursului „ Traieste experiente unice la inaltime!”
1.1. SC ELMONT CONSTRUCT SRL – HOTEL MANOR , cu sediul în Constanta, Str. Biruintei nr.

87, avand punct de lucru in Navodari, Prelungirea D17 nr. 4, numar de ordine la Registrul Comertului J13/1422/2002, cod unic de inregistrare RO14711755, judet Constanta, reprezentata prin administrator POPA MARIANA , in calitate de “Operator1” Si

SC EXPODRIVE SRL cu sediul in Constanta, Str. Tudor Vladimirescu 28A C, numar de ordine la Registrul Comertului J13/2390/2019, cod unic de inregistrare 41303010, reprezentata prin administrator MOTOI IONUT, in calitate de “Operator2”.

Organizează concursul „ Traieste experiente unice la inaltime!” pe pagina oficiala de facebook, pe website www.hotelmanor.ro, Instagram.
1.2. Concursul „ Traieste experiente unice la inaltime!”se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt, prin act adițional la prezentul Regulament.

Art.2. Perioada de desfăşurare a concursului
2.1. Concursul „ Traieste experiente unice la inaltime!” este organizat în perioada 18 martie – 30 aprilie 2023.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: HOTEL MANOR MAMAIA NORD, VULTURASUL.

Art.3. Premiile oferite și valoarea acestora

3.1. Premiile oferite în cadrul acestui concurs constau în: “Un zbor lin cu Vulturasul” 3.2. Total premii 1.

Art. 4. Mecanismul concursului

4.1. Concursul este organizat si se poate desfășura pe teritoriul Romaniei,online pe pagina oficiala a Hotel Manor www.hotelmanor.ro, pe facebook, Instagram pe toată perioada specificată la art. 2

4.2. Participanții trebuie să achizitioneze un sejur de minim 4 nopti in cadrul locatiei Hotel Manor.
4.4. Câştigătorii vor fi anunțați prin folosirea numelui de utilizator pe Facebook a doua zi de la încheierea concursului, respectiv 01.05.2023

Art. 5. Acordarea premiilor

5.1. Câştigătorii trebuie să scrie pentru revendicarea premiilor pe adresa de e-mail contact@hotelmanor.ro sau în mesaj către pagina de Facebook oficială a Hotel Manor – , în maximum 5 zile de la anunțul căștigătorilor făcut de către Organizator.
5.2. Premiul consta in : “Un zbor lin cu Vulturasul”.

5.3. Pentru a intra în posesia a premiilor, câştigătorii trebuie să prezinte Organizatorului actul de identitate în original, la ridicarea Voucherului de la Hotel Manor.
Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate la momentul inscrierii in campanie, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

5.4. Premiile vor fi ridicate de către câştigători pe baza semnării unor procese vebale de predare-primire cu Organizatorul.
5.5. In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia Premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

5.6. Premiile vor fi acordate prin grija cooganizatorului care se ocupa de furnizarea serviciilor de zbor conform regulilor si conditiilor proprii. Organizatorul nu are raspunderea cu privire la organizarea zborului sau condițiile acestuia, singurul responsabil privind derularea zborului fiind în sarcina Coorganizatorului.

Art.6. Regulamentul Concursului „ Traieste experiente unice la inaltime!”
6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află pe pagina de Facebook oficială a Hotel Manor – în postările concursului,, precum și pe site-ul contact@hotelmanor.ro, în secțiunea dedicată.

Art. 7. Valoarea Premiilor/Taxe şi Impozite

7.1. Valoarea premiului este de 550 lei, si consta într-un (1) zbor introductiv deasupra Costinesti -Vama Veche- Agigea- Costinesti. pentru 1 adult sau copil 12 ani + cu prezenta ambilor parinti la aerodrome in ziua zborului. Zborul se poate efectua oricand in timpul

anului 2023, dupa inceperea sezonului estival de la Aerodromul Costinesti iar durata experientei este de 40 de minute ( 20 de minute de zbor si 20 de minute de briefing).
7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată.
Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
La fiecare premiu castigat se aplica termenii si conditiile companiei aviatice care opereaza zborul conform legislatiei in vigoare in domeniu, pe teritoriul Romaniei.
Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia anutarii acestura pe site-ul Hotel Manor www.hotelmanor.ro
7.3. Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor sau a caracteristicilor sau a optiunilor premiilor.

Art. 8. Protecţia Datelor Personale

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de catre:

SC ELMONT CONSTRUCT SRL – HOTEL MANOR , cu sediul în Constanta, Str. Biruintei nr. 87, avand punct de lucru in Navodari, Prelungirea D17 nr. 4, numar de ordine la Registrul Comertului J13/1422/2002, cod unic de inregistrare RO14711755, judet Constanta, reprezentata prin administrator POPA MARIANA , in calitate de “Operator1”

Si

SC EXPODRIVE SRL cu sediul in Constanta, Str. Tudor Vladimirescu 28A C, numar de ordine la Registrul Comertului J13/2390/2019, cod unic de inregistrare 41303010, reprezentata prin administrator MOTOI IONUT, in calitate de “Operator2”.

8.1. Prin participarea la concursul „ Traieste experiente unice la inaltime!”, datele personale ale participanţilor nu intră în baza de date a organizatorului decât în vederea respectării prezentului Regulament.
8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi în vederea revendicării premiilor să nu fie difuzate către terţi.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi: nume utilizator Facebook, nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, e-mail.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câştigători (folosind numele de utilizator pe Facebook) şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și în conformitate cu prevederile RGPD.

Art. 9. Dreptul de participare la concurs:

9.1.Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora, precum si ai celorlalte societati implicate contractual in organizarea campaniei.

9.2. Nu vor fi considerate ca participări valide:

  1. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;
  2. completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosireaaltor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe

    și/sau romane;

  3. completarea datelor cu mesaje cu caracter obscen sau injurios

Art. 10. Încetarea Concursului

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

  1. în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conformlegislaţiei în vigoare,
  2. printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prinintermediul paginii de Facebook oficiale a Hotel Manor – și site-ului

    www.hotelmanor.ro, cu 5 zile înainte de încetare.

  3. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurareaconcursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. Litigii

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa Organizatorului: Prelungirea D17 nr. 4, Navodari, Constanta sau la adresa de e-mail contact@hotelmanor.ro.
11.2. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.

Art. 12. Alte prevederi

12.1. Prin înscrierea la concurs, participanții acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs participanții sunt rugați să se adreseze la adresa de e-mail contact@hotelmanor.ro sau la numarul de telefon 0735 876 218.
12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional şi va fi anunţată pe site-ul www.hotelmanor.ro

Organizatori
SC ELMONT CONSTRUCT SRL – HOTEL MANOR SC EXPODRIVE SRL